U proljeće 2016. godine održali smo Školu za političare za jednu političku stranku.
Kroz 18 sati poučili smo ih osnovnim vrednotama govora, prezentacijskim vještinama, visokome stilu govorenja hrvatskim jezikom, pripremi govora, sastavljanju govora i artikulaciji pred publikom.
Također smo odradili strah i tremu u komunikaciji te smo ih poučili socijalnim vještinama i emocionalnoj inteligenciji u komunikaciji. Nakon savladanog gradiva, radili smo na prakticiranju svih vježbi jednih pred drugima.